DOI: https://doi.org/10.15574/PP.2016.66.49

Влияние лечебно-профилактических мероприятий на гомеостаз и биохимический обмен при преэклампсии на фоне йододефицита

G. V. Fedynchuk, V. A. Maliar

Аннотация


Цель — оценить влияние в сравнительном аспекте разработанных лечебно-профилактических мероприятий и базисной терапии на гомеостаз и биохимический обмен у беременных женщин при преэклампсии на фоне йододефицита.

Пациенты и методы. Обследовано в сравнительном аспекте 50 беременных с преэклампсией и патологией щитовидной железы на фоне йододефицита, в которых лечебно-профилактические мероприятия проводились по усовершенствованной нами методике (I группа). Группу сравнения (II группу) составили 50 беременных с преэклампсией и патологией щитовидной железы на фоне йододефицита, получавших базисную терапию согласно клиническим протоколом. В контрольную группу вошли 30 соматически здоровых беременных с нормальным течением беременности и достаточным обеспечением организма йодом (медиана экскреции йода >100 мкг/л). Обследование проводилось в два этапа: I этап состоял в выделении репрезентативных групп среди беременных, у которых верифицирован диагноз преэклампсии в сочетании с йододефицитом; II этап — повторное обследование данных беременных в сроке 36–38 недель гестации после лечения.

Результаты. Установлена достаточная эффективность предложенного с целью коррекции комплексного подхода с включением препаратов: рыбьего жира, триовита, актовегина и аспирина в нормализации гомеостаза, обменных процессов и функции печени.

Выводы. Гестационный гомеостаз у беременных на фоне патологии щитовидной железы и йододефицита является нарушенным, что требует соответствующей коррекции как функции щитовидной железы, так гомеостаза, обмена веществ и функции плаценты.

Ключевые слова: преэклампсия, йододефицит, гемостаз.

Ключевые слова


преэклампсия; йододефицит; гемостаз

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


obyk YuIu, Mitsoda RM. 2007. Porivnialna otsinka chastoty uskladnen perebihu vahitnosti ta rannoho neonatalnoho periodu v umovakh pryrodnoi yodnoi nedostatnosti. Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy: 51—56.

Vihlyaeva EM. 2009. Doklinicheskie proyavleniya sistemnyih narusheniy, klinicheskie ishodyi i otdalennyie posledstviya preeklampsii. Akusherstvo i ginekologiya. 1: 3—6.

Herzanych SO. 2011. Perynatalni aspekty yododefitsytnykh staniv (patohenez, prohnozuvannia, profilaktyka i likuvannia uskladnen). Avtoref dys d.med.n. Spets 14.01.01 «Akusherstvo ta hinekolohiia». Kyiv: 34.

Dashkevych VIe, Herzanych SO, Babenko SV. 2010. Skryninh perynatalnykh uskladnen v umovakh yodnoho defitsytu. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 72;2: 70—73.

Drozdova TA. 2000. Kliniko-patohenetychne obgruntuvannia korektsii porushen trombotsytarno-sudynnoho hemostazu u vahitnykh z preeklampsiieiu. Avtoref dys k.med.n. Spets 14.01.01 «Akusherstvo ta hinekolohiia». Kyiv: 19.

Zaporozhan VM, Kozhakiv VI. 2001. Metodychni pidkhody do otsinky tiazhkosti hestozu. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 6: 101—106.

Loskutova TO. 2013. Stan systemy hemostazu u vahitnykh z hipertenzyvnymy rozladamy ta hennymy polimorfizmamy. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 1: 151-154.

Otsenka yodnoy nedostatochnosti. Bolezni i kontrol za ih likvidatsiey: rukovodstvo dlya rukovoditeley programm. 2-e izd. ISSIDD, YuNISEF i VOOZ, 2001. URL: http // www.iccidd.org/pages/technical-resources.php.

Sergienko VI, Bondareva IB. 2006. Matematicheskaya statistika v klinicheskih issledovaniyah. Prakticheskoe rukovodstvo. Moskva, GEOTAR-Media: 303.

Sidorova IS, Zayratyants OV, Nikitina NA. 2008. Gestoz i materinskaya smertnost. Akusherstvo i ginekologiya. 2: 13—15.

Shamelashvili KL, Loskutova TA, Shtemenko NI. 2013. Korrelyatsiya pokazateley sistemyi gemostaza s markerami perekisnogo okisleniya lipidov u beremennyih s preeklampsiey. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina. Seriia: biolohiia. 17(1056): 196—201.

Basbug M, Aygen E, Tayyar M et al. 1999. Correlation between maternal thyroid function tests and endothelin in preeclampsia-eclampsia. Obstet Gynecol. 94: 551—555.

Carty DM, Anderson LA, Freeman DJ et al. 2012. Early pregnancy soluble E-selectin concentrations and risk of preeclampsia. J Hypertens. 30: 954—959.

Gilles R, Heijer D, Ross M et al. 2008. Thyroid function in patients with proteinuria. Netherlands Journal of Medicine. 66(11): 483—485.